ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

Ръководството на “МОТО-СТИЛ” ЕООД декларира своята ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО, която е огласена в Организацията и достъпна за заинтересованите страни.

ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО НА “МОТО-СТИЛ” ЕООД

Е НАСОЧЕНА КЪМ ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТЪРГОВИЯ С АВТОМОБИЛИ, РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И АКСЕСОАРИ ЗА АВТОМОБИЛИ И ОБСЛУЖВАНЕ НА АВТОМОБИЛИ

В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА на КЛИЕНТИТЕ И заинтересованиТЕ страни

За осъществяването на тази политика по качеството, ръководството на “МОТО-СТИЛ” ЕООД насочва усилията  си в следните направления:

  • §Утвърждаване на “МОТО-СТИЛ” ЕООД като конкурентен изпълнител на висококачествени услуги в областта на търговията и обслужването на автомобилите;
  • §Разширяване на пазарния дял по предоставяне на търговските и сервизните услуги;
  • §въвеждане на иновативни решения при изпълнението на услугите в областта на търговията и сервиза на автомобилите;
  • §Удовлетворяване на изискванията на клиентите и другите заинтересовани страни, както и на приложимите нормативни изисквания;
  • §Ефективно използване на наличните ресурси за изпълнение на изискванията на клиентите и другите заинтересовани страни;
  • §Извършване на ефективен мониторинг на дейностите, свързани с качеството на предоставяните продукти и услуги;
  • §Постоянно подобряване на компетентността и мотивацията на служителите;
  • §Постигане на непрекъснати подобрения на процесите на Системата да управление на качеството.

За реализиране на тези цели в “МОТО-СТИЛ” ЕООД е разработена и внедрена  Система за управление на качеството, съответстваща на международния стандарт ISO 9001:2015.

Като Управител на “МОТО-СТИЛ” ЕООД

ДЕКЛАРИРАМ

ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА.

Poker bonus at bet365.com